توضیحات کوتاهی پیرامون نرم افزار ED

نرم افزار شبیه سازی ED یکی از نرم افزار های شی گرا در حوزه ی شبیه سازی گسسته می باشد. این نرم افزار دارای کتابخانه ای از اشیا است که به هر یک از این اشیا اتم گفته می شود. نرم افزار ED قادر است به راحتی سیستم های تولیدی، بسته بندی، انبار داری و لجستیک را شبیه سازی نماید. نرم افزار فوق این قابلیت را برای کاربر فرآهم می آورد تا بتواند اتم های مدنظر خود را طراحی کند. این نرم افزار همچنین از زبان برنامه نویسی 4Script برای برنامه نویسی استفاده می نماید. این نرم افزار دارای اتم های بسیار جالب و منحصربفردی است که شخصا در بسیاری از نرم افزار های حوزه ی شبیه سازی گسسته مشاهده ننموده ام. همچنین برخی از دستورات آماده ای که در این نرم افزار در منو های آبشاری تعبیه شده اند بسیار کاربردی می باشند. این نرم افزار با طراحی مدل دو بعدی، مدل سه بعدی را بصورت خودکار ایجاد می نماید که می توان آنرا یکی از نقاط قوت این نرم افزار برشمرد.

اهمیت استفاده از توابع توزیع احتمالی

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺧﺪاد ﻫﻴﭻ روﻳﺪادي در دﻧﻴﺎي واﻗﻌﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺪارد، اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل نمونه ﮔﻴﺮي از ﺳﻴﺴﺘﻢ واﻗﻌﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﺠﺎم آن روﻳﺪاد اﺳﺖ . ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ میخواهید ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ورود  مشتریان ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت زمان ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ دو ﻣﺸﺘﺮي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ نمونه ﮔﻴﺮي ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﻦ دو ورود ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺨﻤﻴﻦ زده شود. در برخی از نرم افزار های شبیه سازی از ابزار های جانبی برای برازش توابع توزیع احتمالی مناسب استفاده می شود. بصورت مثال در نرم افزار آرنا از ابزار Input Analyzer استفاده می شود و در برخی دیگر از ابزار Easy Fit استفاده می گردد. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ کار در نرم افزار ED شما بایستی از دستور AutoFit استفاده نمایید.

استفاده از دستور AutoFit در نرم افزار ED


برای استفاده از این امکان بایستی مراحل زیر را طی نمود:

    1. به کمک اتم Table جدولی را ایجاد نمود و داده های ناشی از نمونه گیری ها را در جدول وارد کرد.
    2. از مسیر tools گزینه ی Autofit را انتخاب نمایید
    3.  در ﻗﺴﻤﺖ Number of data points ﺗﻌﺪاد اﻋﺪادي را ﻛﻪ در Table وارد کرده ایم را مشخص میکنیم و در فیلد  Data expression از دستور table name  با آرگومان های ورودی شماره ی سطر و ستون ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﻞ اﻋﺪاد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده مینماییم.
    4. در انتها نیز بر روی گزینه ی AutoFit کلیک می کنیم.
نرم افزار ED
نرم افزار ED

همچنین میتوانیم از فایل اکسل برای خواندن داده ها استفاده نماییم. اگر می خواهید از اکسل بخوانید از عبارت (excelread (count، 1 استفاده کنید.

نکته : دستور count برای شمارش تعداد سطر یا ستون های جداول یا فایل اکسل بکار گرفته میشود.

اتم empirical Distribution

به کمک این اتم در نرم افزار ED می توان توزیع های تجربی را برای هر فیلدی که نیاز بود فراخواند. به صورت مثال اگر زمان پردازش ماشینی در 10% مواقع 20 ثانیه، 30% مواقع 50 ثانیه و 50% مواقع 60 ثانیه باشد، می توان از این اتم برای تخصیص مقادیر مختلف بر اساس درصد های فوق استفاده کرد. در نرم افزار آرنا از Discrete Distribution برای تخصیص چنین مقادیری استفاده می شود.

امکان برازش توابع توزیع احتمالی همانگونه که در این مقاله مشاهده شد، در نرم افزار فوق قرار داده شده است ولی این امکان به اندازه ی نرم افزاری نظیر نرم افزار آرنا یا نرم افزار نظیر Minitab قدرتمند نیست!!!