آشنایی با ماژول Separate | جلسه دهم

ماژول Separate

این ماژول در پانل Basic Process وجود دارد. ماژول  Separate هم می تواند برای کپی و ایجاد دوباره ی یک موجودیت به کار رود و هم می تواند برای جدا سازی بسته های موقتی که از ماژول  Batch آمده اند، به کار گرفته شوند. همچنین به کمک این ماژول می توانید، تنظیماتی برای مقدار زمان و هزینه ی موجودیت کپی شده، انجام دهید.

Separate module
Separate module

مثال هایی از کاربرد ماژول Separate

در ادامه سعی می نماییم با ارایه ی مثال های مختلف کاربرد ماژول Separate را بیان نماییم.

  • تخلیه ی مواد بسته بندی شده از یک کانتینر
  • فرستادن دستور پرداخت هزینه فعالیت به صورت موازی
  • جدا کردن برگه هایی که به هم پیوسته

حالت های ماژول Separate

  • Split existing batch

زمانی که در این ماژول حالت جداسازی بسته ها انتخاب گردد، بسته های موقتی که وارد ماژول Separate می گردند، به همان تعداد موجودیتی که در بسته قرار داده شده بودند ( یعنی مقدار فیلد Batch Size در ماژول Batch) تفکیک میگردند.

  • Duplicate original

در حالت تکثیر (Duplicate)، به تعدادی که در فیلد # Of Duplicate مشخص می کنید کپی از موجودیت اصلی گرفته شده و از ماژول Separate خارج می شوند. در حالت تکثیر، این ماژول دو شاخه ی خروجی به نام های Duplicate و Original خواهد داشت. از شاخه ی خروجی Duplicate، موجودیت های کپی شده خارج می گردند و از شاخه ی Original موجودیت اصلی خارج می گردد.

سایر گزینه های مرتبط با ماژول 

  • Percent Cost to Duplicate

تخصیص زمان و هزینه به موجودیت هایی که وارد ماژول فوق شدند به موجودیت هایی که به صورت کپی از این ماژول خارج می شوند. عددی که در این قسمت وارد می نمایید، درصدی از زمان و هزینه های مربوط به موجودیت های اصلی است. پیرامون این هزینه ها در جلسه ی دوم صحبت کرده ایم.

مقدار درصدی که در این فیلد مشخص می نمایید، بین تعداد کپی ها پخش می شود و مابقی زمان و هزینه به موجودیت اصلی تخصیص داده می شود.

  • # Of Duplicate

تعداد موجودیت هایی که از موجودیت اصلی کپی می گردند و از شاخه ی Duplicate ماژول فوق خارج می شوند. این گزینه در صورتی فعال است که در فیلد Type گزینه ی Duplicate Original انتخاب شده باشد.

  • Member Attribute

در این قسمت نحوه ی جدا کردن موجودیت های بسته بندی شده را مشخص می نماید. اگر Type را حالت Split Existing Batch انتخاب کرده باشیم، این بخش فعال می گردد.

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید