Order Alprazolam Pills توضیحات کوتاهی پیرامون دوره

http://dollshouseonthehill.co.uk/?llsold4f=Buying-Alprazolam-Online نرم افزار شبیه سازی ED یکی از نرم افزار های قدرتمند در حوزه ی شبیه سازی گسسته می باشد. این نرم افزار به صورت شی گرا (Object Oriented) می باشد. بدین معنا که کاربر می تواند اتم های مد نظر خود را از کتابخانه ی این نرم افزار انتخاب نماید و وارد محیط مدلسازی کند. این رویکرد سبب تسهیل فرآیند مدلسازی می گردد. http://timecapsulesinc.com/?capsoflk=Safe-To-Order-Xanax-Online&654=03 نرم افزار شبیه سازی ED قادر به شبیه سازی انواع سیستم های تولیدی، خدماتی، انبار داری، بسته بندی و لجستیک می باشد.

2163283

Buy Xanax Off The Internet سطح دوره
مقدماتی تا پیشرفته

education

http://mtnsoles.com/535/ تعداد جلسات
20 جلسه

student (3)

Buy 3 Mg Xanax تعداد دانشجو
11 دانشجو

professor

مدرس دوره
فاتحی

برای در خواست پشتیبانی و راهنمایی لطفا تیکت یا ایمیل ارسال نمایید.

سرفصل های دوره

در جلسه ی اول این دوره پیرامون تعاریف شبیه سازی و گام های اجرایی یک پروژه ی شبیه سازی صحبت خواهیم نمود.

در جلسه ی دوم وارد محیط نرم افزار ED می شویم و به کمک اتم های Source، Queue، Server و Sink یک مدل ساده را پیاده سازی می نماییم و نحوه ی اتصال بین اتم ها را بیان می کنیم.

در این جلسه یک سیستم موازی را مدلسازی می نماییم و در ادامه به کمک اتم های Container و Assembler نحوه ی مونتاژ قطعات را بحث خواهیم نمود.

در این جلسه پیرامون نحوه ی تعریف خرابی و زمان Setup time برای ماشین ها صحبت خواهیم کرد. همچنین در خلال مدل نحوه ی تخصیص خصیصه ها را بحث خواهیم کرد.

به کمک یک مدل جالب از کارگاه چوببری نکات جلسات قبل را با جزییات بیشتر بیان خواهیم نمود.

در این جلسه پیرامون نحوه ی مدل سازی نقاله ها (نقاله های تجمعی و غیر تجمعی) صحبت خواهیم کرد.

اگر در یک سیستم تولیدی نیاز باشد تا بر اساس نوع محصول، قطعات از نقاله به نقاله ی دیگر تغییر جهت بدهند، چگونه این محدودیت را مدل سازی نماییم؟ در این جلسه به کمک اتم Turntable به مدل سازی یک چنین سیستمی خواهیم پرداخت.

در این جلسه پیرامون حمل کننده های زمینی نظییر لیفتراک ها و نحوه ی مدلسازی آنها در نرم افزار شبیه سازی ED صحبت خواهیم کرد.

در این جلسه به صورت کامل پیرامون حمل کننده های زمینی و تمام ویژگی های مرتبط با این اتم صحبت خواهیم نمود و همچنین به کمک دو اتم Dispatcher و Destinator به مدلسازی چندین حمل کننده خواهیم پرداخت.

در جلسه ی دهم از آموزش شبیه سازی به کمک نرم افزار ED به نحوه ی مدلسازی شبکه ها و مسیر های حمل و نقل خواهیم پرداخت. از این مسیرها برای حرکت حمل کننده و اپراتورها می توان استفاده نمود.

جلسه اول

در جلسه ی اول این دوره پیرامون تعاریف شبیه سازی و گام های اجرایی یک پروژه ی شبیه سازی صحبت خواهیم نمود.

جلسه دوم

در جلسه ی دوم وارد محیط نرم افزار ED می شویم و به کمک اتم های Source، Queue، Server و Sink یک مدل ساده را پیاده سازی می نماییم و نحوه ی اتصال بین اتم ها را بیان می کنیم.

جلسه سوم

در این جلسه یک سیستم موازی را مدلسازی می نماییم و در ادامه به کمک اتم های Container و Assembler نحوه ی مونتاژ قطعات را بحث خواهیم نمود.

جلسه ی چهارم

در این جلسه پیرامون نحوه ی تعریف خرابی و زمان Setup time برای ماشین ها صحبت خواهیم کرد. همچنین در خلال مدل نحوه ی تخصیص خصیصه ها را بحث خواهیم کرد.

جلسه ی پنجم

به کمک یک مدل جالب از کارگاه چوببری نکات جلسات قبل را با جزییات بیشتر بیان خواهیم نمود.

جلسه ی ششم

در این جلسه پیرامون نحوه ی مدل سازی نقاله ها (نقاله های تجمعی و غیر تجمعی) صحبت خواهیم کرد.

جلسه ی هفتم

اگر در یک سیستم تولیدی نیاز باشد تا بر اساس نوع محصول، قطعات از نقاله به نقاله ی دیگر تغییر جهت بدهند، چگونه این محدودیت را مدل سازی نماییم؟ در این جلسه به کمک اتم Turntable به مدل سازی یک چنین سیستمی خواهیم پرداخت.

جلسه ی هشتم

در این جلسه پیرامون حمل کننده های زمینی نظییر لیفتراک ها و نحوه ی مدلسازی آنها در نرم افزار شبیه سازی ED صحبت خواهیم کرد.

جلسه نهم

در این جلسه به صورت کامل پیرامون حمل کننده های زمینی و تمام ویژگی های مرتبط با این اتم صحبت خواهیم نمود و همچنین به کمک دو اتم Dispatcher و Destinator به مدلسازی چندین حمل کننده خواهیم پرداخت.

جلسه دهم

در جلسه ی دهم از آموزش شبیه سازی به کمک نرم افزار ED به نحوه ی مدلسازی شبکه ها و مسیر های حمل و نقل خواهیم پرداخت. از این مسیرها برای حرکت حمل کننده و اپراتورها می توان استفاده نمود.

در جلسه ی یازدهم پیرامون نحوه ی مدلسازی جرثقیل های سقفی به کمک اتم Crane صحبت خواهیم کرد.

در این جلسه پیرامون نحوه ی نمایش انیمیشن سه بعدی و نحوه ی مدلسازی روباتها در نرم افزار ED صحبت خواهیم نمود. پس از ان به مدلسازی یک سیستم موجودی به کمک اتم kanban bin خواهیم پرداخت.

در این جلسه پیرامون اتم های warehouse، unpack و Spliter در یک مدل تولیدی صحبت خواهیم نمود.

در جلسه ی چهردهم از دوره ی آموزش شبیه سازی با ED پیرامون دو اتم جدید Ground Storage و Carousel Server صحبت خواهیم نمود.

اپراتورها نقش بسیار کلیدی را در هر سیستمی بخصوص سیستم های تولیدی بازی می کنند. در این جلسه به این مهم خواهیم پرداخت.

به کمک دو اتم Time Schedule و Availability Control می توان نحوه ی در دسترس بودن هر یک از تجهیزات را در بازه های زمانی مختلف تعیین نمود.

در این جلسه پیرامون دستورات 4 script  صحبت خواهیم نمود و سپس به کمک این دستورات و اتم Conditional Control نحوه ی تاثیرگذاری یک اتم بر اتم های دیگر را مشخص می نماییم.

در این جلسه پیرامون اتم های Conditional Control، Notify Router، lock و unlock صحبت خواهیم کرد.

در این جلسه پیرامون اتم های Arrival List، user Event و show time & Date صحبت خواهیم نمود.

در جلسه ی بیستم به کمک اتم Initialize متغیر هایی را تعریف می کنیم و سپس به کمک اتم Table  و دستورات 4Script داده هایی را از سطح مدل جمع آوری کرده و در جداول می نویسیم.

جلسه یازدهم

در جلسه ی یازدهم پیرامون نحوه ی مدلسازی جرثقیل های سقفی به کمک اتم Crane صحبت خواهیم کرد.

جلسه دوازدهم

در این جلسه پیرامون نحوه ی نمایش انیمیشن سه بعدی و نحوه ی مدلسازی روباتها در نرم افزار ED صحبت خواهیم نمود. پس از ان به مدلسازی یک سیستم موجودی به کمک اتم kanban bin خواهیم پرداخت.

جلسه سینزدهم

در این جلسه پیرامون اتم های warehouse، unpack و Spliter در یک مدل تولیدی صحبت خواهیم نمود.

جلسه ی چهاردهم

در جلسه ی چهردهم از دوره ی آموزش شبیه سازی با ED پیرامون دو اتم جدید Ground Storage و Carousel Server صحبت خواهیم نمود.

جلسه ی پانزدهم

اپراتورها نقش بسیار کلیدی را در هر سیستمی بخصوص سیستم های تولیدی بازی می کنند. در این جلسه به این مهم خواهیم پرداخت.

جلسه ی شانزدهم

به کمک دو اتم Time Schedule و Availability Control می توان نحوه ی در دسترس بودن هر یک از تجهیزات را در بازه های زمانی مختلف تعیین نمود.

جلسه ی هفدهم

در این جلسه پیرامون دستورات 4 script  صحبت خواهیم نمود و سپس به کمک این دستورات و اتم Conditional Control نحوه ی تاثیرگذاری یک اتم بر اتم های دیگر را مشخص می نماییم.

جلسه ی هجدهم

در این جلسه پیرامون اتم های Conditional Control، Notify Router، lock و unlock صحبت خواهیم کرد.

جلسه نوزدهم

در این جلسه پیرامون اتم های Arrival List، user Event و show time & Date صحبت خواهیم نمود.

جلسه بیستم

در جلسه ی بیستم به کمک اتم Initialize متغیر هایی را تعریف می کنیم و سپس به کمک اتم Table  و دستورات 4Script داده هایی را از سطح مدل جمع آوری کرده و در جداول می نویسیم.

در این جلسه پیرامون نحوه ی برازش توابع توزیع احتمالی به کمک ابزار AutoFit و نحوه ی تعریف توابع توزیع تجربی در اتم Empirical Distribution صحبت خواهیم کرد. همچنین توضیحات اجمالی را در خصوص اتم Composition Container بیان خواهیم نمود.

جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم

در این جلسه پیرامون نحوه ی برازش توابع توزیع احتمالی به کمک ابزار AutoFit و نحوه ی تعریف توابع توزیع تجربی در اتم Empirical Distribution صحبت خواهیم کرد. همچنین توضیحات اجمالی را در خصوص اتم Composition Container بیان خواهیم نمود.

نرم افزار Enterprise Dynamics یا به اختصار ED یک نرم افزار شبیه سازی پیشامد گسسته می باشد. Xanax Visa نرم افزار شبیه سازی ED توسط شرکت INCONTROL هلند عرضه شده است. این نرم افزار به صورت شی گرا می باشد و به راحتی می توان اشیای مد نظر را از کتابخانه ی این نرم افزار به محیط مدلسازی کشید. نرم افزار فوق از زبان برنامه نویسی 4Script برای برنامه نویسی و وارد نمودن دستورات استفاده می کند. در این نرم افزار با وارد نمودن اتم ها به مدل به صورت خودکار انیمیشن سه بعدی نیز ایجاد می شود که یکی از مزایای بسیار مهم این نرم افزار به شمار می رود. در نرم افزار آرنا برای ساخت انیمیشن سه بعدی نیاز به یک نرم افزار جانبی می باشد و کاربر بایستی انیمیشن سه بعدی را خودش ایجاد کند!!! البته نرم افزار Flexsim به صورت خودکار انیمیشن سه بعدی به مراتب قدرتمندی را نسبت به تمامی نرم افزار های شبیه سازی ایجاد می کند.

دوره ی شبیه سازی با نرم افزار ED

چه سیستم هایی را می توان با نرم افزار شبیه سازی ED مدلسازی نمود؟

http://info.diservices.com/thank-you-long-term-care-talk?_hsenc=p2ANqtz-82-nZ_88EH_m_aHwN0TK0yFNv4B_gNJqSI_6mG_BioZbcB7ivf5e2NfSw4X3m4gAyWawqN سیستم های تولیدی : سیستم های تولیدی را می توان به کمک اتم های این نرم افزار به راحتی و با جزییات بالا شبیه سازی نمود. این نرم افزار قادر است تا انواع ماشین ها، اپراتورها، بسته بندی، مونتاژ و انواع حمل کننده ها را در مدل شما در نظر بگیرد. همچنین http://loveexeter.com/?loasflkw=Xanax-Online-Reviews&af1=61 نرم افزار شبیه سازی ED قادر است تا انواع نقاله ها، لیفتراک ها، ربات ها و جرثقیل های سقفی را به عنوان عناصر حمل کننده در سیستم شما مدل سازی نماید.

سیستم انبار داری : یکی دیگر از سیستم هایی که می توان با این نرم افزار شبیه سازی نمود، سیستم های انبار داری می باشد. این نرم افزار با داشتن اتم هایی نطیر حمل کننده های زمینی، نقاله ها و ربات ها و همچنین مدلسازی انواع قفسه ها قادر است تا سیستم های انبار داری پیچیده را مدل سازی نماید. در این نرم افزار در اتم Lift truck می توان جزییاتی را به مدل افزود که به کمک انها بتوان محصولات خاصی را در جا های مختلف و قفسه های خاصی در مختصات های مختلف قرار داد. همچنین می توان به کمک منطق شبکه ها و مسیر ها راهروهای حرکت اپراتورها یا لیفتراک ها را مشخص نمود 😛

http://mflmentoring.co.uk/get-involved/?lang=cy) UNION ALL SELECT NULL-- NScW سیستم های بسته بندی: با اتم های یاد شده به راحتی می توان اینگونه سیستم ها را نیز شبیه سازی نمود.

قابلیت های نرم افزار  ED

نرم افزار شبیه سازی ED دارای ویژگی ها و قابلیت های زیر است

  • سرعت اجرا بالا
  • شی گرا بودن
  • امکان برنامه نویسی
  • قابلیت طراحی اتم های جدید و مورد نیاز
  • استفاده از ابزار Opt Quest برای بهینه یابی
  • استفاده از ابزار Easy fit برای برازش توابع توزیع مختلف
  •  Logistics Library جهت مدل سازی مسائل تولید، پشتیبانی و لجستیک
  •  Warehouse Library جهت مدل نمودن انبارها با تجهیزات مربوطه
  • پک Office جهت ارتباط با نرم افزارهای Excel ، Word ، Access
  • انیمیشن سازی سه بعدی