مراحل شبیه سازی یک سیستم

مقدمه

هدف نهایی هر مطالعه ی شبیه سازی کمک به تصمیم گیرندگان برای حل مشکل می باشد. در واقع با تکنیک سعی و خطا نمی توان تغییراتی را در سیستم موجود پدید آورد و پس از مشاهده ی نتایج آن نسبت به اعمال تغییرات اقدام نمود. چرا که این کار بسیار زمانبر و پرهزینه است و در اکثر مواقع می توان گفت امری است غیر ممکن. در این قسمت خلاصه ای از مراحل شبیه سازی بررسی می گردند. این گام ها به تحلیلگران و تصمیم گیرندگان امکان بررسی دقیقتر مشکل را می دهد.

مراحل مطالعه ی شبیه سازی

برای پیشبرد یک مطالعه ی شبیه سازی نیاز است فاز های مختلفی طی گردد. هر فاز شبیه سازی نیز خود دارای مراحل مختلفی است. در زیر به مراحلی که بایستی در هر فاز طی گردند خواهیم پرداخت.

      فاز اول : برنامه ریزی

در این فاز به تعریف مسئله و زمانبندی مرتبط با پروژه خواهیم پرداخت:

تعریف مشکل : اهداف مطالعه ی شبیه سازی را به صورت شفاف تعریف نمایید. در واقع به دنبال پاسخی برای چه سوالاتی می باشیم؟

برنامه ریزی پروژه ی شبیه سازی : قبل از شروع هر مطالعه ی شبیه سازی بایستی از پرسنل کافی، حمایت مدیریت، سخت افزارها و نرم افزار های کامپیوتری مورد نیاز اطمینان حاصل نمود. مدت زمان انجام مطالعه ی شبیه سازی نیز یکی از عوامل بسیار مهم در هر پروژه ی شبیه سازی است.

تعریف سیستم : تعیین مرزها و محدودیت‌هایی که باید در تعریف سیستم (یا فرآیند) استفاده شود و همچنین بایستی نحوه ی کار کردن سیستم نیز تعیین گردد.

فرمول بندی مدل مفهومی : توسعه مدل اولیه به طور گرافیکی (برای مثال، نمودار بلوکی) و یا به صورت شبه کد برای تعریف مولفه‌ها، متغیرهای توصیفی، و تعاملاتی که تشکیل یک سیستم را می دهند. نمونه ای از نمودار بلوکی را در زیر استفاده می نمایید:

Block-Diagram-for-Arena
Block-Diagram-for-Arena

طراحی آزمایشی مقدماتی: انتخاب معیارهای موثری که بایستی استفاده شوند، عواملی که باید متفاوت باشند، و سطوح آن عواملی که بایستی مورد بررسی قرار گیرند. در واقع این بدان معناست که چه داده هایی، به چه صورتی و به چه اندازه ای بایستی از مدل جمع آوری گردند.

    فاز دوم: جمع آوری اطلاعات و ایجاد مدل شبیه سازی

آماده‌سازی داده های ورودی: شناسایی و جمع‌آوری داده‌های ورودی مورد نیاز مدل و برازش تابع توزیع مناسب برای آنها. در نرم افزار ارنا، ابزار input Analyzer برای تجزیه و تحلیل داده های ورودی در اختیار کاربر قرار داده شده است.

ایجاد مدل: فرمول بندی مدل به یک زبان شبیه‌سازی یا بسته ی نرم افزاری مناسب. می توان از بسته ی نرم افزاری ارنا برای مدل سازی استفاده نمود.

صحه گذاری و اعتبار سنجی: تایید این که مدل به روش مد نظر تحلیلگر عمل می‌کند و خروجی مدل منطقی و نشان دهنده ی رفتار واقعی سیستم می باشد. در نرم افزار ارنا ابزار های مختلفی برای تجزیه تحلیل نتایج وجود دارد. از جمله ی این ابزار ها می توان به Output Analyzer اشاره نمود.

     فاز سوم : تحلیل نتایج حاصل از سناریوهای مختلف

طراحی آزمایشی نهایی: طراحی یک آزمایش که منجر به دستیابی به اطلاعات مورد نظر خواهد شد. در نرم افزار ارنا برای تجزیه و تحلیل سناریو های مختلف از ابزارهای Process Analyzer و Opt Quest می توان بهره جست.

تحلیل نتایج: بررسی نتایج بر اساس معیارهای مشخص شده در ابتدای مطالعه ی شبیه سازی. در واقع می توان برای تحلیل نتایج از ابزار Out Put Analyzer در نرم افزار ارنا استفاده نمود.

     فاز چهارم : مستند سازی و اجرای تغییرات نهایی

مستند سازی و ثبت نتایج: ثبت مدل و گزارشات حاصل از اجرای شبیه سازی

پیاده سازی مدل : ایجاد تغیرات در مدل برای بهبود عملکرد سیستم

 فلوچارت گام های پیاده سازی یک مطالعه ی شبیه سازی

در زیر فلوچارتی از گام های شبیه سازی ارایه شده است:

 

سخن پایانی

به عنوان سخن پایانی بایستی متدکر شده که مراحل شبیه سازی، امری است زمانبر و پیچیده. همچنین برای اجرای شبیه سازی نیاز به استفاده از نرم افزارهای مرتبط می باشد. نرم افزار ارنا به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزار ها در این حوزه، می تواند انتخاب مناسبی برای تحلیگران باشد. نرم افزار ارنا دارای ابزار های مختلفی است که تحلیگر را در تمام مراحل شبیه سازی، همراهی می نماید.

اشتراک گذاری:

پاسخی بگذارید